������� ����� - ����� � ������

Мебели и обзавеждане

21 2018 | 21:07:31

Бланико ООД


Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

GSM: 0882/ 700 306

Tелефони:

Общ брой продукти 1673

Категории продукти

 1. Алтернативна или допълваща комуникация
  • Арт
   • Гнозис
   • Езиково-говорно развитие
   • Занимателни игри
    • Игри
    • Книги
    • Когнитивно развитие
     • Литература
     • Логопедични инструменти
      • Мебели и Оборудване
      • Монтесори материали
       • Музикални инструменти
        • Навън
         • Оборудване
          • Праксис
          • Психомоторика
          • Пясъчни табли
           • Ролеви игри
            • Сензорна зала
            • Сетивно възприятие
             • Сортиране и подреждане
             • Социален опит
              • Спорт
              • Творчество
              • Фина моторика
              Последните 4 добавени продукти

              Фиброоптичен УВ сет

              Сноп фиброоптични нишки, които светят по цялото си продължение. Когато бъдат изложени на УВ светлината, сиянието им става още по-ярко. Безопасни за пипане. Променящите се цветове насърчават фокусирането на вниманието и осигуряват визуално стимулиране, което е особено полезно за лицата с нарушено зрение.
              Съдържание: сноп със 100 бр. нишки с дължина 2 м; 1 светодиоден генератор 
              Работи на 240v трансформирани до 12v.
              NB! Необходим е допълнителен източник на УВ светлина.

              Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

              Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 60601

              Фиброоптичен УВ сет е добавен на 2018-06-08 11:00:59
              цена за Фиброоптичен УВ сет
              1400.00лева с ДДС

              Ъглов кът

              Мек ъглов модул със заоблени форми. Включени са и 2 цилиндрични възглавници
              Материали
              Пълнеж – необработен памук и дунапренени пелети
              Калъф – дамаска с цип; може да се сваля и пере.
              Цвят на дамаската: светло зелен // оранжев // син
              Размери
              на модула – радиус 160 см, височина около 25 см
              на възглавниците – дълнижа 160 см, диаметър около 25 см

              Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

              Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 700110

              Ъглов кът е добавен на 2018-06-08 07:45:27
              цена за Ъглов кът
              1650.00лева с ДДС

              Четенето и свързани фактори

              Автор: Катерина Щерева
              Издателство: Глосса Терапи
              Година на издаване: 2018
              Брой страници: 292
              Корица: мека

              Монографията „ЧЕТЕНЕТО И СВЪРЗАНИ ФАКТОРИ“ е своеобразно продължение на предходната книга на автора („Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“). Основният фокус тук са проблемите в усвояването на четенето и свързаните с него фактори при типично и атипично протичане на този процес. Специално място в изложението е отделено на четири научни експеримента, които отразяват изследователските търсения на автора, свързани с обсъжданите теоретични концепти. Книгата е структурирана в три глави и една част с приложения. 

              Първа глава („Феноменология на четенето“) е посветена на свързаните и предразполагащите фактори, отнасящи се до процеса четене. В резюме са изложени характеристиките на езика като основа на четенето, както и правилата, моделите и закономерностите във фонетиката и фонологията. Обсъдена е връзката между говоримия и писмения език, като са представени редица изследвания, посветени на отношенията между езика и процеса четене. Отделено е специално внимание на фонетичните и фонологичните особености на българския език. Структурата на българската фонологична система е изложена последователно чрез моделите на думите, сричковата структура, вокалната и консонантната система.

              Изложението в първа глава продължава с представяне на етапите в усвояването на писмения език и мозъчната обработка на информацията в този процес. Обсъдени са редица съвременни модели на четенето: модели на двойния и тройния път; модел на четенето по аналогия; хипотеза за самообучението; теория за конекционизма (connectionism); модел на Милн; теория на Ери за развитието на разпознаването на думи; модели за четенето на свързан текст: отдолу-нагоре, отгоре-надолу; интерактивни модели; модел на Адамс за четенето на свързан текст. Главата завършва с обсъждане на характеристиките на умелия читател.
              Разбирането на прочетеното, скоростта и точността на декодирането са основният фокус във втора глава („Декодиране и разбиране при четене“). В първа част са разгледани особеностите на декодирането при четене и свързаните с него фактори, сред които са фонологичното осъзнаване, фонологичната краткосрочна памет и бързото серийно назоваване. Във втора част е отделено внимание на разбирането при четене, като акцентът е поставен върху когнитивните му особености, факторите на средата и личностните различия. Третата част включва подробно представяне на авторски изследвания по обсъжданите теми.

              Редица теории и изследователи търсят доказателства за връзката между фундаменталната способност за слухово преработване, езика и четенето. Именно тази проблематика е представена в трета глава („Ритъм, слухова и прозодична преработка при четене“). Тук изложението е разделено на две части. В първата се обсъждат: ролята на ритъма, спецификата на речевия ритъм, времевият и ритмовият гнозис; ритмичната организация на езиците; двете фундаментални теории за ритмичната организация на прозодичната структура на езика – метрична теория (Metrical Theory) и осцилаторна теория на ритъма (Oscillatory Theory of Rhythm). Разглежда се и способността за дискриминация на прозодични модели при децата, която може да подскаже техните по-късни умения за фонологично осъзнаване и четене, като се набляга на особеностите при нарушения в тези сфери. Отделено е внимание и на двете основни хипотези за възприемането на темпоралната структура на речевите и неречевите сигнали – хипотезата за дефицита на бързата слуховата преработка (Rapid Auditory Processing Hypothesis) и хипотезата за дефицита на началото на амплитудната обвивка (Amplitude Envelope Onset Deficit Hypothesis).

              Във втора част са представени три собствени изследвания, свързани със: 1.) способността за дискриминация на прозодични модели и фонологичното осъзнаване в предчетивния период; 2.) връзката между чувствителността към прозодичните модели, фонологичното осъзнаване, скоростта на назоваване и скоростта на четене; 3.) слуховата преработка и нейното влияние върху декодирането и разбирането при четене.

              Експерименталните части във втора и трета глава завършват с представяне на казуси от логопедичната практика на автора, интерпретация на нарушенията на четенето и насоки за терапевтична интервенция.
              В края на книгата са дадени азбучен речник на използваната терминология, библиографска справка и приложения, включващи описание на тестовата батерия на Картинен тест за фонологично осъзнаване и Тест за прозодична чувствителност.


              СЪДЪРЖАНИЕ
              Предговор
              ПЪРВА ГЛАВА. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
              1. Езикът като основа на четенето. Фонетика и фонология – правила, модели и закономерности
              2. Фонетични и фонологични особености на българския език
              2.1. Равнище на думата
              2.2. Равнище на сричката
              2.3. Равнище на фонемата
              3. Усвояване на писмения език
              4. Четящият мозък
              5. Модели на четене
              5.1. Модели на двойния и тройния път
              5.2. Модел на четенето по аналогия
              5.3. Хипотеза за самообучението
              5.4. Теория за конекционизма (connectionism)
              5.5. Модел на Милн – по конекционизма
              5.6. Теория на Eри за развитието на разпознаването на думи 
              5.7. Модели за четенето на свързан текст: отдолу-нагоре, отгоре-надолу и интерактивни модели
              5.8. Модел на Адамс за четенето на свързан текст
              6. Характеристики на умелите читатели

              ВТОРА ГЛАВА. ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ
              ПЪРВА ЧАСТ. ДЕКОДИРАНЕ И ПЛАВНОСТ ПРИ ЧЕТЕНЕ
              1. Определение на понятията „декодиране“ и „плавност“ при четене
              2. Фактори, свързани с декодирането при четене
              2.1. Фонологично осъзнаване
              2.1.1. Исторически и терминологичен обзор
              2.1.2. Фонологичното осъзнаване в контекста на фонологичната преработка и металингвистичното осъзнаване
              2.1.3. Универсалност в развитието на фонологичното осъзнаване
              2.1.4. Специфичност на развитието на фонологичното осъзнаване – крослингвистични изследвания
              2.1.5. Фонологичното осъзнаване и нарушенията на четенето
              2.1.6. Особености на развитието на фонологичното осъзнаване на българските деца 
              2.2. Фонологична краткосрочна памет
              2.3. Способност за бързо назоваване
              2.3.1. Исторически преглед
              2.3.2. Теоретични спорове относно начина на представяне на стимулите при изследването на бързото назоваване
              2.4. Бързото назоваване и фонологичното осъзнаване
              2.4.1. Дискусионни въпроси
              2.4.2. Хипотеза за двойния дефицит
              2.5. Бързото серийно назоваване – неврологични представителства и генетични изследвания
              2.6. Фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване като фактори за идентификация на българските деца с риск от дислексия – собствено изследване

              ВТОРА ЧАСТ. РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ
              1. Определение и характеристики на четенето с разбиране. Равнища на преработване в процеса на четене с разбиране
              2. Модели на разбирането при четене
              3. Фактори, свързани с разбирането при четене
              3.1. Когнитивни основи на усвояването на четене с разбиране
              3.2. Фактори на средата и разбирането при четене
              3.3. Личностни различия и разбирането при четене

              ТРЕТА ЧАСТ. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
              1. Експеримент 1
              1.1. Цели и хипотеза на изследването 
              1.2. Изследователски въпроси
              1.3. Изследвани лица
              1.4. Методика на изследването
              1.5. Резултати от изследването
              1.6. Обсъждане на резултатите от изследването
              1.7. Заключение и препоръки от това изследване
              2. Случаи от практиката (Case Studies)
              2.1. Случай 1 (Case Study 1)
              2.2. Случай 2 (Case Study 2)


              ТРЕТА ГЛАВА. РИТЪМ, СЛУХОВА И ПРОЗОДИЧНА ПРЕРАБОТКА ПРИ ЧЕТЕНЕ
              ПЪРВА ЧАСТ. ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР
              1. Ритъм, речев ритъм, времеви и ритмов гнозис
              2. Ритмична организация на езиците
              3. Теории за ритмичната организация на прозодичната структура на езика
              3.1. Метрична теория (Metrical Theory)
              3.2. Осцилаторна теория на ритъма (Oscillatory Theory of Rhythm)
              4. Развитие на слуховата преработка и прозодичната чувствителност. Особености при нарушения
              5. Хипотези за дефицитите на общите механизми за слухова преработка
              5.1. Хипотеза за дефицита на бързата слухова преработка (RAP – Rapid Auditory Processing Hypothesis)
              5.2. Хипотеза за дефицита на началото на амплитудната обвивка (Amplitude Envelope Onset Deficit Hypothesis)

              ВТОРА ЧАСТ. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
              1. Експеримент 2: Способност за дискриминация на прозодични модели и фонологичното осъзнаване в предчетивния период
              1.1. Методология на изследването
              1.1.1. Цел на изследването
              1.1.2. Изследвани лица
              1.1.3. Дизайн на изследването
              1.2. Резултати от изследването
              1.3. Обсъждане
              1.4. Заключение и препоръки
              2. Експеримент 3: Чувствителност към прозодичните модели, фонологично осъзнаване, скорост на назоваване и скорост на четене
              2.1. Методология на изследването
              2.1.1. Цел и хипотези на изследването
              2.1.2. Изследвани лица
              2.1.3. Дизайн на изследването
              2.2. Резултати от изследването
              2.3. Обсъждане
              2.4. Заключение и препоръки
              3. Експеримент 4: Слухова преработка, декодиране и разбиране при четене
              3.1. Методология на изследването
              3.1.1. Цел и хипотези на изследването
              3.1.2. Изследователски въпроси
              3.1.3. Изследвани лица
              3.1.4. Дизайн на изследването
              3.2. Резултати от изследването
              3.3. Обсъждане
              3.4. Заключение и препоръки
              4. Случай 3 (Case Study 3)
              Азбучен речник
              Приложения
              Резюме
              Summary
              Библиография
               

              За автора:
              Катерина Щерева е специалист с богат опит в логопедичната терапия, научно-изследователската и преподавателската дейност. Тя е доктор по логопедия и главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски”, като същевременно продължава активно да практикува в полето на говорната и езикова терапия. Научно-изследователските й интереси са ориентирани в сферата на фонологичното осъзнаване, нарушенията в писмената реч и дефинирането на надеждни ранни маркери за възникването им. Автор е на редица научни статии и на тестова батерия (Картинен тест за фонологично осъзнаване) за идентифициране на дефицити в областта на фонологичното осъзнаване при деца на възраст от 4 до 7 години. Член е на няколко национални и международни научно-изследователски екипа, на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (International Association of Logopedics and Phoniatrics – IALP) и на Комитета за връзка на логопедите в Европа (CPLOL).
               
              Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”. 

              Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2060

              Четенето и свързани фактори е добавен на 2018-05-28 15:52:47
              цена за Четенето и свързани фактори
              19.50лева с ДДС

              Тежък молив

              Иновативен инструмент за писане, осигуряващ допълнителна сензорна стимулация на ръката по време на писане. Препоръчва се за хора с проблеми в сензорната интеграция и/или не достатъчно добра фина моторика на ръката. Тежестта и релефната повърхност на тялото на молива осигуряват допълнителен сетивен стимул (тактилен и проприоцептивен) на ръката по време на писане, който подобрява аферетнтите (сетивните) връзки между ръката и мозъка. Тези усещания могат да подобрят концентрацията на вниманието, да нормализират скоростта на писане, да подобрят силата на ръката и сръчността и/или да намалят силата на захващане, използвана за държане на химикал/молив.

              Съдържание: 1 алуминиева дръжка, 1 тежък накрайник, 1 накрайник за моливи, 6 моливчета
              (Тренажорът за писане, показан в допълнителната снимка, НЕ е включен) 
              Размери: дължина при сглобени всички части около 13 см 
              Забележка: тази невибрираща дръжка е съвместима с всички накрайници за Z-Vibe®. Невибрационната дръжка обаче е твърде къса, за да побере вибрационните компоненти и следователно НЕ може да бъде направена да вибрира.
              Произведено в САЩ.

              Внимание! Съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от малки деца. При употреба от деца под 3-годишна възраст е задължително да има контрол на възрастен!

              Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

              Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK537

              Тежък молив е добавен на 2018-05-25 13:20:34
              цена за Тежък молив
              70.00лева с ДДС